Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος JPND;

business-goals

Ο στόχος του προγράμματος JPND είναι η αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης πρόκλησης που θέτουν οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες στον γηράσκοντα πληθυσμό, συνενώνοντας τις δυνάμεις των ερευνητών και των εθνικών φορέων χρηματοδότησης και συγκεντρώνοντας τα υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία για τη διερεύνηση των βασικών ερευνητικών ζητημάτων και των εμποδίων που αναστέλλουν την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω του συντονισμού των τρεχουσών και των μελλοντικών προσεγγίσεων, μέσω της συνεργασίας, όπου απαιτείται, και μέσω της κοινής χρήσης εργαλείων, τεχνικών και άλλων πόρων με πιο αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Η τρέχουσα στρατηγική μας αφορά την αύξηση της συντονισμένης επένδυσης στην έρευνα για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (ND), η οποία στοχεύει στον προσδιορισμό των αιτιών τους, στην ανάπτυξη θεραπειών και στην εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων φροντίδας για τα άτομα με ND. Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι άμεσοι στόχοι μας είναι οι εξής:

  • Η προσθήκη αξίας στις εθνικές επενδύσεις μέσω συντονισμένης δράσης
  • Η προώθηση της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών έρευνας για τις ND
  • Η εδραίωση συνεργασίας για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής του προγράμματος JPND