business-goals

JPND מתכוונת להתמודד עם האתגרים המתעצמים הנובעים מהמחלות הניווניות של מערכת העצבים באוכלוסייה המזדקנת שלנו על ידי קישור בין החוקרים, ריכוז ממצאי המחקר הקיימים ואיגום גופי המימון הלאומיים לשם חקירת שאלות המפתח המחקריות והסרת החסמים להתקדמות בתחום הזה.

הדבר יושג על ידי תאום גישות קיימות ועתידיות, שיתוף פעולה במקרים המתאימים ועל ידי השיתוף בכלים, בטכניקות ובמשאבים אחרים ביתר יעילות בין המדינות המשתתפות.

האסטרטגיה הנוכחית שלנו הנה הגדלת ההשקעה המתואמת במחקר מחלות ניווניות של מערכת העצבים (ND) שמטרתו מציאת הגורמים, פיתוח שיטות ריפוי וזיהוי דרכים נאותות לטיפול באנשים עם ND. במסגרת זאת היעדים המידיים שלנו הנם:

  • הוספת ערך להשקעות הלאומיות באמצעות פעולה מתואמת
  • עידוד פיתוח אסטרטגיות מחקר לאומיות בתחום המחלות האלה
  • כניסה לשיתוף פעולה על מנת להשיג את מלוא הפוטנציאל של JPND