Aké sú ciele JPND?

business-goals

JPND sa zameriava na konfrontovanie rastúcich výziev spojených s neurodegeneratívnymi ochoreniami u našej starnúcej populácie spájaním výskumných pracovníkov, jestvujúcich výsledkov výskumov a štátnych nadácií s cieľom skúmať kľúčové otázky výskumu a bariéry a docieliť pokrok v tejto oblasti.

Tento cieľ sa dá dosiahnuť koordináciou aktuálnych a budúcich prístupov, spoluprácou všade tam, kde je to vhodné, a efektívnejším zdieľaním nástrojov, techník a iných zdrojov medzi zúčastnenými krajinami.

Našou aktuálnou stratégiou je zvýšiť koordinované investície do výskumu neurodegeneratívnych ochorení (ND) zameraného na hľadanie príčin ochorení, vývoj liekov a identifikáciu primeraných spôsobov starostlivosti o pacientov trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami. Naše momentálne ciele:

  • Pridať hodnotu štátnym investíciám prostredníctvom koordinovanej činnosti
  • Podporiť rozvoj štátnych výskumných stratégií v oblasti neurodegeneratívnych ochorení
  • Zapojiť sa do partnerstva na dosiahnutie plného potenciálu iniciatívy JPND